DeskyPRO

Zásady zpracování osobních údajů

(dále jen „tyto zásady“)

 • Tyto podmínky zásady uvádějí základní zásady správy osobních údajů správce, kterým je Daniel Schreiber, DiS., se sídlem Za Sokolovnou 549, Velké Poříčí, 54932, IČO: 05773334, (dále jen „Správce“), který poskytuje služby e-shopu Správce třetím osobám (dále jen „uživatelé“).
 • Správce je provozovatelem e-shopu, který jeho uživatelům umožňuje kupovat výrobky Správce (dále jen „E-shop“), a to na základě kupní smlouvy.
 • Tyto zásady mají za cíl zajistit správu osobních údajů při provozování E-shopu Správcem tak, aby byla v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o  zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZOÚ“) případnými dalšími obecně závaznými právními předpisy, které problematiku zpracování osobních údajů upravují.
 • Tyto zásady uživatele informují o tom jaké osobní údaje jsou zpracovávány, na základě jakého důvodu, k jakým účelům je Správce může zpracovávat, a komu je může předávat.
 • Správce provádí následující zpracování osobních údajů uživatelů při používání E-shopu, s následujícím účelem a právním titulem:

služby E-shopu – prodej výrobků Správce,

účelem zpracování je prodej výrobků Správce,

právním titulem pro zpracování je smlouva kupní uzavíraná mezi Správcem a uživatelem ve smyslu čl. 9 odst. 2. písm. h) GDPR, a případně souhlas uživatele ve smyslu čl. 9 odst. 2. písm. a) GDPR;

 • Správce v rámci zpracování osobních údajů prováděných výše ad 5. v E-shopu zpracovává zejména následující osobní údaje uživatelů:
   1. jméno a příjmení,
   2. adresa bydliště, doručovací adresa,
   3. e-mailová adresa,
   4. telefonní číslo.
 • Správce získává osobní údaje z následujících zdrojů:
   1. uživatelé,
   2. spolupracující osoby (poskytovatelé dalších služeb – registrace prostřednictvím třetích osob, platební brány),
 • Správce osobní údaje zpřístupňuje následujícím kategoriím příjemců:
  1. spolupracující osoby v rámci jejich spolupráce se Správcem, a zaměstnanci v souvislosti s plněním pracovních povinností,
  2. dodavatelé Správce v souvislosti provozováním E-shopu (zejm. poskytovatelé dalších IT služeb nezbytných k provozu E-shopu).
  3. veřejná správa v souvislosti s plněním zákonných povinností,

Správce nezpřístupňuje osobní údaje subjektům mimo EU.

 • Zpracování osobních údajů uživatelů probíhá následovně:

Uživatelé s uzavřenou kupní smlouvou: 

 1. Jejich osobní údaje zůstávají u Správce, po celou dobu trvání smluvního vztahu a nároků z něj, ev. zákonných požadavků na uchování účetních a dalších dokladů.

Uživatelé s uživatelským účtem:

 1. Jejich osobní údaje získané při registraci zůstávají v interním systému Správce, ale nejsou dále zpracovávány jinak než v souvislosti s kupními smlouvami uzavíranými uživateli se Správcem. Uložené osobní údaje mohou být vymazány pouze na základě žádosti uživatele po schválení vedení Správce.
 2. Jejich osobní údaje zůstávají u Správce, po celou dobu trvání smluvního vztahu a nároků z něj, ev. zákonných požadavků na uchování účetních a dalších dokladů.

Právo na informace a vymazání z E-shopu:

 • Každý uživatel může využít svého práva a požádat o vymazání svých osobních údajů z E-shopu. Za tímto účelem bude vyzván k vyplnění žádosti, jejíž vzor je v příloze č. 1 těchto podmínek. Vedení Správce posoudí oprávněnost daného požadavku a žadatel bude písemně vyrozuměn o tomto rozhodnutí. Důsledkem může být nemožnost uživatele uzavírat kupní smlouvy se správcem prostřednictvím E-shopu.
 • Správce likviduje osobní údaje uložené v E-shopu ve lhůtách dle právních předpisů.
 • Správce aktualizuje osobní údaje bezodkladně poté, co se o jejich změně dozví, buď informací od subjektu osobních údajů nebo z vlastní činnosti. Správce informuje subjekty údajů o potřebě aktuálnosti osobních údajů a vhodnou formou je vede k aktualizaci.
 • Správce provádí pravidelné bezpečnostní testování evidencí osobních údajů alespoň jednou ročně.
 • Správce zavádí interní proces vyřizování žádostí subjektů údajů ve vztahu k právům subjektů následovně:
 1. Správce přijímá formulář pro uplatnění práv subjektů údajů, který tvoří přílohu č. 1 těchto zásad;
 2. Správce určuje pověřence pro ochranu osobních údajů komunikací se subjekty údajů při vyřizování jejich žádostí, tj. od žádosti o uplatnění práva, přes poskytnutí formuláře, až po vyřízení žádosti subjektu údajů.
 • Zpracované osobní údaje nejsou přenášeny do zahraničí a ze zahraničí jsou přístupny pouze vzdáleným přístupem pro Správce.
 • Správce průběžně proškolí své zaměstnance a další spolupracující osoby, mající přístup k osobním údajům, o způsobu nakládání s nimi, a zajistí přiměřenými prostředky ochranu před jejich zneužitím.
 1.  

Ve Velkém Poříčí dne 17. 5. 2024